Μετά από μια συνεχώς ανοδική και επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Διοίκηση της Cyberwork εγκαθιδρύει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Cyberwork , μέσω:

 • του επαναπροσδιορισμού της οργανωτικής της δομής
 • της διεύρυνσης των πεδίων συμβουλευτικής τεχνογνωσίας
 • της βελτιστοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας

στοχεύει να συμβάλλει στην εκπλήρωση των παρακάτω επιχειρηματικών στόχων:

 • την παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, παραγόμενων, κάθε φορά σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη,
 • τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη, ως απόρροια της επίλυσης των οργανωτικών του προβλημάτων και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του,
 • τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα καλύπτονται από στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία,
 • την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, μέσω της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και της ανάθεσης σημαντικότερων αρμοδιοτήτων, που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα τεχνογνωσίας,
 • τη συνεχώς επεκτεινόμενη και διευρυνόμενη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής και μέσων επικοινωνίας, για την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη παροχή των συμβουλευτικών της υπηρεσιών.

Γιια την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της Cyberwork

 • Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει.
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 • Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, προβαίνοντας σε κατάλληλες διορθωτικές & προληπτικές ενέργειες, που προκύπτουν από τη διεξαγωγή προσχεδιασμένων Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και Ανασκοπήσεων Διοίκησης.